Navigácia

Obsah

3. Kostol sv. Štefana kráľa

3. Kostol sv. Štefana kráľa

Kostol sv. Štefana kráľa sa nachádza v centre Stupavy na Námestí Sv. Trojice. Súpis pápežských desiatkov dokladá existenciu kostola v Stupave už v 14. storočí. O starobylosti kostola svedčí aj zasvätenie kostola uhorskému kráľovi sv. Štefanovi, ktoré patrí medzi najstaršie uhorské  patrocíniá. Pôvodne renesančný kostol bol postavený v prvej polovici 17. storočia, pravdepodobne na mieste svojho staršieho predchodcu. Od počiatku je aj farským kostolom stupavskej farnosti, do ktorej patria filiálne obce   Mást (od roku 1953 mestská časť Stupavy) a Borinka.   Posledná významná prestavba farského kostola bola realizovaná v rokoch 1764 – 1767. Počas veľkej barokovej prestavby  kostol značne rozšírili, pristavali nové presbytérium a  bočné lode ku ktorým pripojili cintorínsku kaplnku sv. Anny a na severnej strane kvôli symetrii postavili druhú kaplnku sv. Michala Archanjela. Oltáre v bočných kaplnkách pochádzajú zo začiatku 20. storočia. Barokovou prestavbou získal kostol pôdorys v tvare kríža. Nad vstupným portálom je umiestnená socha cirkevného patróna kostola, sv. Štefana kráľa, po stranách sú umiestnené v nikách sochy Nepoškvrnenej Panny Márie a sv. Ladislava. Veža kostola je vysoká 43 metrov, zvonové stanovište  je osadené štyrmi zvonmi a ohradené vonkajšou ochodzou s kovaným zábradlím. Tri väčšie zvony boli uliate v roku 1947,  menší zvon - umieračik v roku 1880.  V lodi kostola sa okrem hlavného oltára zasväteného patrónovi sv. Štefanovi nachádzajú aj štyri bočné barokové oltáre zasvätené sv. Jánovi Nepomuckému, sv. Vendelínovi,  Bolestnej Panny Márie (Pieta) a sv. Leopoldovi. Pod kostolom sa nachádza krypta z roku 1707, pochovaní sú v nej miestni kňazi a členovia rodín vyšších stupavských panských úradníkov.  Nad severnou časťou presbytéria sa nachádza panské oratórium, v súčasnosti je v ňom umiestnená expozícia na pamiatku príslušníkov rodiny Károlyiovcov. Kostol mimo bohoslužieb nie je pre návštevníkov prístupný. Farský Kostol sv. Štefana v Stupave bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku v roku 1963,  v súčasnosti je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka v Ústrednom zozname pamiatkového fondu. Vlastníkom a správcom kostola je Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Stupava. Kontakt: http://farastupava.sk


Vytvorené: 7. 6. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 10. 2017 16:36
Autor: