Navigácia

Obsah

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava je podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

 

Verejný obstarávateľ: Mestské kultúrne a informačné centrum
Sídlo: Agátová 9, 900 31 Stupava
Štatutárny zástupca:
e-mail: info@mkic.sk
Tel./fax: +421 2 65 935 096, +421 2 65 934 312

 

Bankové spojenie: SLSP
Číslo účtu: 19197974/0900
IBAN: SK 85 0900 0000 0000 1919 7974
IČO: 00058823  
DIČ: 2020650401

 

Zadávanie zákaziek zabezpečuje Mestské informačné centrum v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a v znení neskorších predpisov, respektíve odborne spôsobilej osoby. Podľa § 4 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov sú:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, ktorý je dostupný online na webovej stránke simap.europa.eu a vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávania v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované on-line na web stránke Mestského informačného centra, resp. vo Vestníku verejného obstarávania, ktorý je dostupný aj online na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník – www.uvo.gov.sk.
  3. Podľa § 24 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ používa postupy vo verejnom obstarávaní:
  • verejná súťaž
  • užšia súťaž
  • rokovacie konanie
  • súťažný dialóg