Navigácia

Obsah

Sprístupňovanie informácií v zmysle zákona
o slobodnom prístupe k informáciam

V súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) vyplýva podľa § 2, odst. 3, Mestskému kultúrnemu a informačnému centru Stupava (povinná osoba) povinnosť sprístupňovať informácie v zmysle tohto zákona.

 

I. Spôsob zriadenia MKIC Stupava, jeho právomoci
a kompetencie, popis organizačnej štruktúry

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Mesto Stupava so sídlom Stupava Hlavná 24/1 podľa § 4 ods. 3 písm. j zákona SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnení, § 28 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR číslo 567/1992 Zb. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších zmien a doplnení a podľa § 13 vyhlášky MF SR číslo 648/ 1992 Zb. o hospodárení rozpočtových a príspevkových organizácií, v zmysle uznesenia MsZ číslo B4 zo dňa 26. 10. 1995 zriaďuje ku dňu 1. 1. 1996 príspevkovú organizáciu Mestské kultúrne a informačné centrum.

Úplné znenie zriaďovacej listiny – tu ku stiahnutiu.pdf, 981,49 kB
 

Názov a sídlo príspevkovej organizácie

Názov príspevkovej organizácie: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava 
Sídlo príspevkovej organizácie: 900 31 Stupava Agátová ul. č. 9 
Identifikačné číslo organizácie: 00058823
Forma hospodárenia: organizácia je zapojená príspevkom alebo odvodom na rozpočet Mesta Stupava. 


Príspevková organizácia má právo hospodárenia s majetkom, ktorého súpis tvorí nedeliteľnú súčasť zriaďovacej listiny. 
Deň vzniku príspevkovej organizácie: 1. 1. 1996 
Označenie štatutárneho zástupcu: štatutárnym zástupcom organizácie je Mgr. Mária Šimončičová, poverená vedením MKIC.

Vymedzenie doby, na ktorú príspevková organizácia vznikla: zriaďuje sa na dobu neurčitú. 
Základný účel a tomu zodpovedajúci predmet činnosti príspevkovej organizácie

Príspevková organizácia sa zriaďuje za účelom zabezpečenia rozvoja kultúrnych a spoločenských potrieb, tradícií a aktivít obce – Mesto Stupava a jej obyvateľov, ako aj činností, ktoré sú vo verejnom záujme:

 • organizuje, zabezpečuje a podporuje rozvoj umeleckej tvorivosti detí,mládeže a občanov mesta
 • organizuje kultúrne a spoločenské podujatia celomestského významu, poriada podujatia spoločenskej zábavy
 • organizuje výstavy amatérskych a profesionálnych výtvarníkov
 • vykonáva výpožičnú službu kníh a tlače, organizuje vzdelávacie podujatia
 • organizuje a podieľa sa na organizovaní podujatí regionálneho a vyššieho významu
 • organizuje a zabezpečuje zahraničnú spoluprácu na úseku kultúry a umenia
 • spolupracuje s organizáciami, spolkami a zájmovými skupinami pôsobiacimi na území mesta
 • spravuje a prevádzkuje Kultúrny dom a Mestskú knižnicu Ruda Morica

V zmysle § 42 odst. 1 zákona 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách dáva zriaďovateľ súhlas príspevkovej organizácii na vykonávanie podnikateľskej činnosti nad rámec hlavnej činnosti.

Práva a záväzky organizácie

Na príspevkovú organizáciu prechádzajú všetky práva a záväzky /povinnosti/ z príspevkovej organizácie Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, založenej Mestským zastupiteľstvom Stupava dňa 26. 10. 1995 ku dňu 1. 1. 1996.

 

Organizačná štruktúra

1. Organizácia spravuje a riadi činnosť:

Kultúrny dom, Agátova 9, tel.č.: 02/ 6593 4312
 

2. Organizačná štruktúra, personálne obsadenie

 • riaditeľ organizácie
 • oddelenie pre podnikateľskú činnosť
 • knižnica – 1 knihovník, 2 knihovníčky
 • správca budov, domovník
 • vedúci súborov a záujmových krúžkov pri MKIC
 • upratovačka

 

II. Miesto, čas, spôsob akým možno získať informácie

Kde môže žiadateľ požiadať o informácie:

 • kancelária Kultúrneho domu, Agátova 9
 • osobne v pracovnom čase po – pia od 10:00 - 12:00    13:00 – 16.00 hod.
 • tel.č.: 02 / 6593 4312
 • e-mail: info@mkic.sk
 • poštou na adresu: Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava, Agátová 9, 900 31 Stupava
   

Náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

 • identifkácia žiadateľa
 • identifikácia povinnej osoby
 • určenie požadovanej informácie
 • spôsob akým má byť informácia doručená žiadateľovi.

Žiadosť je podaná dňom, keď bola oznámená povinnej osobe t. j. MKIC Stupava. Na žiadosť povinná osoba potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.
 

III. Postup povinnej osoby pri vybavovaní žiadostí

Ústna, telefonická žiadosť sa podáva v kancelárii Kultúrneho domu (MKIC), kde ju určený zamestnanec spíše na formulár o prijatí žiadosti a zaeviduje ju. Písomná žiadosť sa príjíma taktiež v kancelárii KD.
Žiadosť o sprístupnenie informácií povinná osoba vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov. žiadosti. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu, najviac však o desať dní.
Ak povinná osoba poskytne žiadateľovi požadované informácie v rozsahu a spôsobom v zákonom stanovenej lehote, urobí rozhodnutie zápisom v spise. Proti takému rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok.
Ak povinná osoba žiadosti nevyhovie hoci len sčasti, vydá o tom v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie.
Ak povinná osoba v lehote na vybavenie žiadosti neposkytla informácie, či nevydala rozhodnutie a ani informáciu nesprístupnila, predpokladá sa, že vydala rozhodnutie, ktorým odmietla poskytnúť informáciu.
Za deň doručenia rozhodnutia sa v tomto prípade považuje tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.


Opravné prostriedky

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia lebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

 

IV. Prehľad zákonov, predpisov, pokynov
a nariadení podľa ktorých povinná osoba koná

Zákon č. 211/2000 o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zriaďovacia listina Mestského kultúrneho strediska Stupava (MKIC Stupava)
Všeobecne záväzné nariadenia mesta Stupava za obdobie 1996 – 2023
Rozpočet Mestského kultúrneho a informačného centra Stupava na rok 2023