Obsah

Voľnočasové aktivity v oblasti kultúry
a iných aktivít mesta Stupava

 

arte.via OZ

Cieľom činnosti združenia je podpora a rozvíjanie výtvarnej tvorby, výtvarného cítenia a rozvíjanie kreativity. Za účelom naplnenia tohto cieľa organizuje združenie pravidelné stretnutia členov združenia s cieľom osvojenia rôznych výtvarných techník. Usporadúva výstavy, plenéry, workshopy a prednášky. Súčasťou činnosti je aj účasť na slovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach a prehliadkach tvorby neprofesionálnych výtvarníkov.

Kontakt: 

Ing. Agneša Vavrinová, predseda OZ

Tel.: 0903401295

email: agnes411@mail.comartevia.atelier@gmail.com

FB: arte.via

 

DYCHOVÁ HUDBA ZÁHORIENKA

Dychová hudba Záhorienka vznikla v roku 1987 v snahe zachovať a pokračovať v tradícii dychoviek na Záhorí. Za uplynulé roky sa v kapele vystriedalo veľa muzikantov z takmer celého Záhoria. I súčasnú podobu tvoria hudobníci od Pezinka až po Skalicu, niektorí prekračujú i rieku Moravu.

Repertoár Záhorienky je pomerne pestrý a bohatý. Chlapci a dievčatá hrajú takmer všetko, čo sa im páči, prevažne skladby zo Záhoria, blízkej Moravy, nechýba ani česká klasikaslovenské hity a radi si odskočia do iného repertoáru okrem tradičných poliek a valčíkov. 

Záhorienka účinkuje na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach, koncertoch, estrádnych programoch, posedeniach pri dychovke, zábavách, festivaloch v rámci regiónu i celého Slovenska, resp. reprezentuje slovenskú kultúru i v zahraničí. Záhorienka so svojimi pestrými programovými možnosťami je tu pre Vás počas celého roka.

Kontakt:

Mgr. Jaroslav Fišer - predseda OZ
Tel.:        0905 949 360
e-mail:   zahorienka1987@gmail.com
web:      www.zahorienka.sk

 

HAPPY - OZ 

Občianske združenie HAPPY pôsobí v Stupave od roku 2011 a pravidelne organizuje kurzy, prednášky a stretnutia zamerané na zdravý životný štýl, cvičenie pilatesu a jogy. Kurzy navštevujú všetky vekové kategórie, ženy aj muži.

Kontakt:

Marcela Ševčíková Hanková 

Tel.: +421 904 94 77 99
e-mail:  info@happyplus.sk
web: www.happyplus.sk

 

Mástsky potravinový spolok v Stupave          

Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb, ktoré majú záujem o ochranu kultúrnych a prírodných hodnôt a trvaloudržateľný rozvoj regiónu.

Podporujeme rozvoj farmárskej poľnohospodárskej prvovýroby a výroby v regióne Stupavy, špeciálne na pestovanie „Stupavského zelá“ ako výrobku s Chráneným označením pôvodu zaregistrovaného na úrovni EU.

Organizujeme pravidelné kultúrno-spoločenské podujatia, ktoré podporujú farmársky životný štýl a nadväzujú na tradície našich predkov ako sú Stavanie mája, Hodová zábava, Zabíjačkové slávnosti.

Spolupracujeme na zachovaní a obnove objektu „Obecného domu Mást“ ako tradičnej inštitúcie, ktorá by mala v budúcnosti plniť chýbajúci prvok v oblasti kultúrno-spoločenského života obyvateľov časti Stupava-Mást.

Kontakt:

Ing. Jozef Fabian - predseda spolku
Tel.: +421 903 777 679
e-mail: mpss@stupava-mast.sk
web: www.stupava-mast.sk

MÁSTSKY POTRAVINOVÝ SPOLOK v STUPAVE, občianske združenie Hviezdoslavova 1792/107A, 900 31 Stupava

 

OZ pri Základnej umeleckej škole v Stupave

Úlohou a cieľom združenia je podpora hudobných, tanečných, výtvarných,, dramatických a stetických činností, zameraných na zmysluplné využívanie voľného času detí.

Kontakt:

Janetta Brezovská - predseda združenia
e-mail: zusstupava@zusstupava.sk
Tel.: +421 911 971 914

 

POUR ART OZ

Aktivity sústreďujeme na organizovanie  hudobných koncertov, divadelných a filmových predstavení, výstav, vydavateľskej činnosti a iných kultúrnych podujatí, cez ktoré sa snažíme rozšíriť a skvalitniť kultúrnu ponuku v meste Stupava. Naše združenie pravidelne vydáva zborník STUPAVA, venovaný mapovaniu histórie a súčasnosti nášho mesta. Od októbra 2013 zastrešujeme ochotnícke divadlo v Stupave, ktoré po 47 rokoch nadviazalo na svoju úspešnú činnosť.

 

Komorné divadlo

Komorné divadlo v stupave začalo svoju opätovnú existenciu 8. októbra 2013. V decembri 2013 bol stanovený titul prvej premiéry a prebehli prvé čítacie skúšky. Od januára 2014 sa rozbehol plodný skúšobný proces, ktorého výsledkom bola premiéra (7. 6. 2017) titulu Slamený klobúk. V roku 2015 sa rozbehol proces naštudovania titulu SMOLIAR, ktorý premiéroval 3. júna 2016. V súčastnosti súbor nacvičuje dve hry – Alica v zázračnej krajine a Dokonalá svadba.

Sme veľmi štastní, že sa nám podarilo po 47 rokoch oživiť tradíciu ochotníckeho divadla v našom meste. Pevne veríme, že si Komorné divadlo v Stupave nájde svoje miesto a priazeň divákov.

Kontakt:

Občianske združenie Pour Art
Hlavná 68, 900 31 Stupava
Tel.: 0948 329 095
e-mail: info(zavináč)pourart.sk
FB: /Občianske-združenie-Pour-Art
FB: /komornedivadlo

 

Počasie pod lupou

Cieľom združenia je zveľaďovanie, prevádzka a údržba meteorologickej stanice v Stupave; výskum meteorologických javov, ich dokumentácia, predpovede týchto javov, ich zhodnotenie, porovnanie a prezentácia na webových stránkach; správa webových stránok prevažne z oblasti meteorológie a klimatológie, udržiavanie webových stránok,  pravidelná aktualizácia poskytovaných informácii; rozširovanie povedomia o meteorológii na verejnosti, osvetové pôsobenie a vzdelávanie verejnosti a rozvoj amatérskej meteorológie; amatérske poskytovanie predpovedí počasia pre rôznych záujemcov (fyzické osoby jednotlivci, spoločnosti, organizácie). 

 

Kontakt:

Peter Štefančin
Tel: 0903 853049
e-mail: peter@pocasiepodlupou.sk
web: www.pocasiepodlupou.sk
FB: Meteorologická stanica v Stupave

 

Poľovnícke združenie Stupava-Mást

Poľovnícke združenie Stupava-Mást sa nachádza na úpätí Malých Karpát v katastri mesta Stupava. Celková plocha je 3832 ha.

Kontakt:

Jozef Mader, predseda združenia
e-mail: jozefmader@pzstupavamast.sk
web: www.pzstupavamast.sk

 

POHODKA OZ

POHODKA je kreatívne centrum pre deti od 5 rokov, mládež a dospelých. Združenie prevádzkuje keramickú dielňu a príležitostné kurzy modelovania z hliny, glazovania a točenia na hrnčiarskom kruhu.  

Kontakt:

Iveta Babicová, konateľka o.z. POHODKA
Tel.: +421 918 420 437
e-mail: ozpohodka@gmail.com
web: www.pohodka.sk
FB: OZ Pohodka

 

Stupavjánek - detský folklórny súbor 

založilo občianske združenie STUPAVJAN v septembri 2013. Nadviazalo tak na folklórny súbor, ktorý zanikol pred 20 rokmi pre nevyhovujúce podmienky a zmeny v spoločnosti. Stupavjánek si chce opäť vydobyť svoje miesto v spoločenskom živote mesta Stupava, šíriť a zachovávať kroje, zvyky, piesne, detské ľudové hry, tance a nárečie našich starých otcov a mám, ktoré sa do dnešných čias podarilo uchovať.

Zakladateľkou a umeleckou vedúcou súboru je Oľga Mózová, absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave, kde vyštudovala odbor slovenský ľudový tanec. Po skončení štúdia pracovala ako vedúca tanečného odboru na Základnej umeleckej škole v Malackách a popri tom viedla do roku 1993 v Stupave folklórny súbor Stupavjánek, ktorý v roku 1991 vystupoval pred Alexandrom Dubčekom, čo bolo pre súbor najväčšie ocenenie.

Dnes  sa snaží znovuobnoviť medzi deťmi a mládežou kladný vzťahu a hrdosť k nášmu folklórnemu dedičstvu a o jeho čo najautentickejšie  prevedenie.

Ďalšie aktivity súboru:

Spevácka skupina Stupavjan

V septembri 2014  OZ Stupavjan založilo spevácku skupinu STUPAVJAN.
Stretlo sa pár nadšencov ľudovej piesne, ktorí spievajú zo srdca.

ARABESKA

Baletné štúdio ARABESKA začalo svoju činnosť v roku 2015 pod vedením Oľgy Mózovej - absolventky Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave.  Hravou formou sa naše baletky oboznamujú so základnými krokmi a pózami klasického tanca – baletu a nie len to, na hodinách sa venujeme základom gymnastiky, rytmickým cvičeniam, improvizácii, priestorovému cíteniu a samozrejme vyváženému formovaniu tela.

Kontakt:

Oľga Šáliová – vedúca súboru
absolventka Tanečného konzervatória Evy Jaczovej v Bratislave odbor -slovenský ľudový tanec

Kultúrny dom Stupava, Agátová 16, 900 31 Stupava

Tel.: 0905 551 437
e-mail: ozstupavjan@gmail.com
web: http://www.stupavjanek.weblahko.sk

 

Stupavská Nevädza - Spevácky zbor                                   

Ženský spevácky zbor  Stupavská Nevädza rozvíja  svoju  činnosť  už  40  rokov, pod  vedením  dirigenta  Mgr. Tomáša  Šelca  zbor  spieva  ôsmy  rok. V roku 2016  zbor získal ocenenie za rozvoj kultúrno-osvetovej činnosti a zachovávania kultúrnych tradícií v Bratislavskom kraji. Nevädza úspešne  účinkuje  doma  i  v zahraničí – v Taliansku, Maďarsku, Bulharsku, Poľsku, viackrát v Rakúsku a Česku. Zbor vydal dve CD, v súčasnosti pripravuje tretie.

Kontakt:

Činovská S.
Tel.:  +421 915 168 019

Mazancová  Z.
Tel.:  +421 903 234 919

 

URSUS - Skupina historického šermu

Skupina historického šermu URSUS zo Stupavy pôsobí na Slovensku od roku 1998, hlavným cieľom združenia je prezentovať zábavné a originálne programy. Jej členovia majú bohaté skúsenosti s tvorbou programov a vystupovaním na najväčších historických festivaloch, mestských a firemných podujatiach, ale aj s pravidelným účinkovaním v zahraničí (Česko, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Slovinsko, Chorvátsko) a v televízií. Venujú sa aj práci s mladežou – v spolupráci so ZŠ kpt. Jána Nálepku vedú krúžok historického šermu. Pravidelne tiež organizujú v Stupave festivaly s historickou tematikou. Zúčastňujú sa divadelných a žonglérskych workshopov, spolupracujú s profesionálnymi režisérmi a lektormi.

Kontakt:

Matej Bubnič, predseda
Tel.: +421 918 498 482
e-mail: matej.bubnic@gmail.com
web: www.shsursus.sk
FB: /shs.ursus

 

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov v Stupave

Stupavskí včelári rozvíjajú  komplexnú aktivitu v oblasti chovu včiel, získavaní včelích produktov a ich využití v zdravej výžive človeka. Do pôsobnosti základnej organizácie patrí aj zachovanie čistého životného prostredia a biodiverzity, zabezpečovanie opeľovania kultúrnych a voľne rastúcich plodín. K pravidelným podujatiam patria prednášky o chove včiel,  propagovanie konzumácie včelích produktov a zdravého životného štýlu.

Kontakt:

Ján Haščík
Tel.: +421 905 693 196
e-mail: jan.hascik@stuba.sk

 

 

Základná organizácia Slovenského zväzu drobnochovateľov Stupava

Stupavská organizácia združuje najmä miestnych chovateľov venujúcich sa predovšetkým chovu hydiny, holubov a králikov. Našim cieľom je zachovať genofond existujúcich čistokrvných druhov zvierat a rozvíjať ho. Do pôsobnosti organizácie patria tiež odborné poradenstvo pre chovateľov, registrácia a tetovanie králikov, obrúčkovanie hydiny, holubov a exotov a organizácia výstav. 

Ladislav Balogh, predseda ZO
Tel.:
0904 689 154
e-mail: ladisl.balogh@gmail.com
web: http://www.zoszchstupava.estranky.sk/

 

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Stupave

Stupavská organizácia združuje približne stovku miestnych záhradkárov, pre svojich členov a verejnosť organizuje  prednášky a praktické ukážky pestovania, ošetrovania ovocia, zeleniny a kvetov. Miestni záhradkári zabezpečujú stupavské podujatie Požehnanie mladého vína, spolupracujú pri podujatiach Mástska zabíjačka a Stavanie mája. K ďalším činnostiam patrí  praktická výpomoc pri ošetrovaní ovocia a zeleniny podĺa požiadaviek členov, organizovanie členských  výstav ovocia, zeleniny a kvetov (Dni zelá), kultúrno-poznávacie zájazdy na výstavy, prehliadky zámkov a múzeí.

Kontakt:

Republikový výbor so sídlom v Bratislave, 
sídlo: Havličkova 34, 817 02 Bratislava
Tel.:  02/ 547 710 41, 02/ 207 071 77, 02/ 207 071 76
e-mail: info@szz.eu.sk, tajomnik@szz.eu.sk, oro@szz.eu.sk, ekonom@szz.eu.sk
webwww.zvazzahradkarov.sk

 

ZUŠ  – Kapelka "JAZZ WIND"

Zloženie kapely:

BRAŇO BIZNÁR – spev, gitara

BOREK SUCHÁNEK – klávesy, trúbka, spev

TOMÁŠ HUDÁK – bicie, perkusie

PETER ŠARANSKÝ – basgitara

 

Kontakt:

Borek Suchánek
Tel.: 0944 165 764
e-mail: borek.su@gmail.com