Navigácia

Obsah

 

Mesto Stupava, Hlavná ul. 1/24, 900 31 Stupava

V zmysle ustanovenia § 9a ods. 9, písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

z v e r e j ň u j e

zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Stupava z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

 

  1. predmet nájmu: nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Mestského kultúrneho a informačného centra na Agátovej ulici 9 v Stupave so súpisným číslom 1097, zapísanej na LV 2783, v k. ú. Stupava, na pozemku parcely reg. „C“ KN, parc. č. 295/1, o celkovej výmere 1020 m2 v rozsahu: miestnosti č. 3.08, 3.09, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14 a 3.15,
  1. Občianskemu združeniu Pour art, so sídlom Hlavná 68, 900 31 Stupava, IČO: 42 128 455;
  2. Základnej umeleckej škole v Stupave, so sídlom Cintorínska 2, 900 31 Stupava, IČO: 31810314;
  3. spoločnosti KINOX.SK s. r. o., so sídlom Hviezdoslavova 46, 900 31 Stupava.

Dôvod hodný osobitného zreteľa: zhodnotenie majetku mesta, kultúrna a spoločenská činnosť pre širokú verejnosť, prezentácia činnosti ZUŠ v Stupave.

Zámer prenájmu nehnuteľného majetku mesta Stupava ako prípad hodný osobitného zreteľa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Stupave trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov dňa 25.06.2020, uznesením číslo 106/2020.

 

 

 

LETNÉ KINO V KNIŽNICI

Po roku sme pre vás opäť pripravili letné kino v záhrade Mestskej knižnice Ruda Morica. Začíname už 1.7.2020.
Vstup je zdarma. V prípade nepriaznivého počasia sa premietanie ruší.

 

Letné kino august

 

HODY V STUPAVE

Hody v Stupave sa spravidla konajú dva dni. Sobota patrí Mášťanom, ktorí si program môžu vychutnať v exteriéri bývalého obecného domu v Máste a Stupavčania slávia hody v nedeľu v areáli Sedliackeho dvora v blízkosti kultúrneho domu. Pozývame Vás spoločne s nami stráviť tento slávnostný víkend.

 

mastske hody

 

Stupava hody

 

KONCERT MAROŠA BANGA

Charizmatický nevidiaci spevák a hudobník s viacnásobným talentom, Maroš Bango, zavíta spolu so svojou manželkou Alexandrou Bangovou do Stupavy. Pri príležitosti hodových slávností zaspievajú v kostole sv. Štefana 16.08.2020 o 18:00 hod.

Podporiť ich môžete dobrovoľným príspevkom.

koncert maros bango

 

 

SLOVENSKĚ HISTORICKÉ ORGANY


Pozývame vás na XXIX. medzinárodný hudobný festival s názvom Slovenské historické organy. Jeden z koncertov sa bude konať aj v Stupave v Máste v Rímskokatolíckom filiálnom kostole sv. Šebastiána 22.08.2020 o 19:00 hod. Budete si môcť vypočuť sklady zo Zborníka ze Slavkova u Opavy, J. S. Bach: Organové chorály zo zbierky Neumeister v podaní Mária Sedlára.

slovenske historicke organy
 

COUNTRY VEČER

Pozývame vás na príjemný letný Country večer v spoločnosti kapely OuKeY a speváčky Viery Šustekovej, ktorá vystúpi spolu so svojim hosťami.

 

country večer

 

VÝSTAVA OBRAZOV Z TVORBY ATELIÉRU ARTE.VIA

Mestské kultúrne a informačné centrum a Mestská knižnica Ruda Morica Vás srdečne pozýva na výstavu tvorby ateliéru OZ arte.via v Mestskej knižnici Ruda Morica. Výstava potrvá do 28.augusta 2020 v priestoroch Mestskej knižnice Ruda Morica.

arte via

 

DEŇ MESTSKÝCH ORGANIZÁCIÍ

Pozývame vás na Deň mestských organizácií, ktorý sa bude konať dňa 11.09.2020 o 14:00 hod. v 

 areáli Sedliackeho dvora pri kultúrnom dome v Stupave.

den mestskych organizacii

 

 

KONCERT SPEVÁCKEHO ZBORU MESTA BRATISLAVY

Pozývame Vás na koncert Speváckeho zboru Mesta Bratislavy, ktorý sa bude konať dňa 13.09.2020 o 17:00 hod.
Vstupné: dobrovoľný príspevok pre účinkujúcich.spevacky zbor mesta bratislavy

 

 

SALÓN ZVUZS 30 ROKOV


Združenie výtvarných umelcov západného Slovenska oslavuje 30 rokov svojej existencie. Vzniklo v roku 1990 ako nástupnícka organizácia jedného z troch združení fungujúcich pred rokom 1989 v troch krajoch na Slovensku. Je to organizácia umelcov, ktorá má okrem členov zo Slovenska i niekoľko hostí zo zahraničia.
Pri príležitosti 30. výročia založenia Združenia výtvarných umelcov západného Slovenska odštartovala v Bratislave putovná výstava s názvom Salón ZVUZS 30 rokov. Na výstave sa predstavilo 43 autorov s takmer 120 dielami. Výstava sa momentálne presúva do Trnavy, kde sa na II. poschodí Západoslovenského múzea bude dňa 09.07.2020 konať vernisáž. Výstava v Trnave potrvá do 30.08.2020 a následne sa presunie do Dunajskej stredy. Členovia Združenia predstavia návštevníkom svoje nové maľby, grafiky, kresby, sochy, fotografie, textilné práce i diela v kombinovaných technikách.

Členom tohto združenia je aj Stupavčan, Eduard Kalický.

salón 30

 

STUPAVSKÉ UMELKYNE NA SALÓNE VÝTVARNÍKOV

Medzi renomovanými umelkyňami a umelcami vystavujúcimi svoje diela na 24. ročníku Salónu výtvarníkov nechýbajú ani dve výnimočné výtvarníčky zo Stupavy. Agnes Vavrinová a Barbora Kočišová vďaka svojej úžasnej práci spolu s 88 výtvarníkmi prezentujú umeleckého ducha na tejto prestížnej akcii.

V nádhernom prostredí pod úbočiami Malých Karpát v Zoya Museum Galérii tak môžu návštevníci obdivovať obrazy, plastiky, sochy, šperky a kompozície v jej rozľahlých priestoroch.

Agnes Vavrinová žije a tvorí už 30 rokov v Stupave, výtvarnej tvorbe sa venuje od roku 2003 ako neprofesionálka, vystavuje na Slovensku, v Nemecku či Taliansku. Jej práce sú pravidelne oceňované v celoštátnej súťaži neprofesionálnej tvorby Výtvarné spektrum. V Stupave sa venuje komunitnému projektu otvoreného ateliéru ako predsedkyňa OZ arte.via.

Šperkárka Barbora Kočišová bora rozvinula svoju remeselnú zručnosť ako zlatník/klenotník a rytec v práci s rôznymi materiálmi ešte počas štúdia. Ako prvá na Slovensko priniesla techniku pokovovania rastlín a dopĺňa ich drahými kameňmi a tak vznikajú autentické a jedinečné šperky. Rodáčka z Kysúc dnes žije a tvorí v Stupave. Okrem vlastnej tvorby sa snaží aj o rozvoj a organizáciu komunitného života v Stupave, rovnako je členka OZ arte.via.

Výstava Salón výtvarníkov v Zoya Museum – ELESKO Wine Park v Modre je pre verejnosť prístupná od 20. júna do 20. septembra 2020, počas návštevných hodín od stredy do nedele, v čase od 11.30 do 18.30.

salon vytvarnikov

 

 

POCTA MILANOVI NOVÁKOVI

Rodinné väzby skladateľa a dirigenta Milana Nováka siahajú do našich, stupavských končín. Národný umelec v súčasnosti žijúci v Poprade odišiel do Tatier za svojou manželkou pred 22 rokmi, no dcéra, pani Kristína Obžerová, vnúčatá a pravnúčatá pána Nováka žijú v našom meste Stupava. Rozsah jeho pôsobenia počas profesijnej kariéry ja skutočne obšírny. Od SĽUK-u až po Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, kde pôsobil ako dirigent. Viac ako tridsať rokov viedol pod svojou taktovkou Vojenský umelecký súbor kpt. J. Nálepku pre ktorý skomponoval celý jeho kmeňový repertoár. V portfóliu Milana Nováka figuruje viac ako 700 skomponovaných skladieb, množstvo orchestrálnych a komorných skladieb pre sólové hudobné nástroje ako aj pre ich zoskupenia. Významnú časť jeho diela tvoria piesne, inštruktívne skladby pre deti, operety, opery a taktiež filmová hudba. Skomponoval hudbu napríklad k filmu Kapitán Dabač.

Jeho tvorbu obdivujú mnohí významní slovenskí a zahraniční umelci, ktorí jeho diela neraz premiérovali. Za spomenutie stoja isto Miloš Jurkovič, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová či Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala alebo aj Slovenská filharmónia a Štátna filharmónia v Košiciach.

I spomedzi umelcov žijúcich v Stupave má svojich obdivovateľov. Jeho diela si s nadšením osvojil a do svojho repertoáru zahrnul aj absolvent doktorandského štúdia Janáčkovej akadémie múzických umení v Brne, pedagóg pôsobiaci na Základnej umeleckej škole v Stupave Vladimír Ondrejčák. S hrou na klasickú gitaru účinkoval nielen na domácich ale i zahraničných pódiách kde si vyslúžil množstvo významných ocenení. V Stupave už pol dekády organizuje hudobný festival Hudba v synagóge, ktorý si svojou kvalitou vystupujúcich získal mnohých nadšených divákov a poslucháčov z rôznych kútov Slovenska a aj zahraničia. Festival je organizovaný v stupavskej synagóge, kde minulý rok vznikol i videoklip k skladbe od Milana Nováka – Monológ pre gitaru, pod ktorý sa produkčne podpísali mladí študenti VŠMU René Kontúr a Jaroslav Pašek pod režisérskym vedením Martina Martinčeka. 

hudobný klip

Text: Martin Muráni
Foto: Boris Bartoš, archív Milana Nováka

Milan NovákVladimír Ondrejčák

Skupinové Foto: Milan Novák so sestrou Michaelou Novákovou pred koncertom v Banskej Štiavnici, Eugen Prochác, Rajmund Kákoni, Katarína Turnerová

 

 

 

OPATRENIA KRÍZOVÉHO ŠTÁBU K PREVENCII ŠIRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

Krízový štáb mesta Stupava prijal na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR a 

záverov Ústredného krízového štábu tieto opatrenia.

opatrenia 

 

Najdôležitejšie informácie o ochorení Covid-19 nájdete na oficiálnej stránke Mesta Stupava ako aj zápisnice zo všetkých zasadnutí Krízového štábu Mesta Stupava, odporúčania, opatrenia a usmernenia 

https://www.stupava.sk/zverejnovanie/koronavirus-covid-19/opatrenia-usmernenia-vyhlasky/