Navigácia

Obsah

STUPAVSKÉ NOVINY

noviny

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesačník Stupavské noviny je zadarmo pre obyvateľov mesta Stupava
so zameraním na dianie v meste a kultúrno-spoločenskými informáciami.

Prvé číslo Stupavských novín vyšlo 27. 2. 2015, zameranie periodika je prinášať informácie zo samosprávy, z kultúrneho, spoločenského a športového  života v Stupave. Noviny zmenou názvu získali aj novú hlavičku a celový grafický dizajn. Novinkou bolo aj  personálne posilnenie a profesionalizácia redakcie, ktorá sa skladala zo šéfredaktora, externého redaktora a grafičky. Grafické práce boli zabezpečované s novým technickým vybavením internou formou. Adresné a pravidelné doručovanie do poštových schránok domácností zabezpečovali externí doručovatelia. Redakčná rada mala trojčlenné zastúpenie z radov profesionálov z oblasti publicistiky a kultúry. Koncom roku 2016 redakčná rada zanikla, prerušila sa aj spolupráca s externou jazykovou korektorkou. Z dôvodu nepridelenia finančných zdrojov bol vydavateľ nútený dočasne zastaviť aj vydávanie Stupavských novín. Posledné číslo vyšlo v januári 2017, rozširované voľnou distribúciou bez doručovania do poštových schránok.   Stupavské noviny sa v prieskume kvality slovenských radničných periodík umiestnili roku 2016 na 7. mieste z 83 hodnotených periodík. Projekt hodnotenia radničných novín zabezpečuje organizácia Transparenty International Slovensko.

Mesto Stupava začalo opätovne vydávať vlastné noviny v roku 2019 pod názvom Stupavské noviny. Prvé číslo vyšlo v apríli 2019 a ďalšie vždy v polovici nasledujúceho mesiaca ako mesačník v náklade 6 tisíc kusov.
Stupavské noviny sú zaregistrované v zozname periodickej tlače Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pod číslom EV 2854/09 podľa zákona NR SR č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve
Noviny sa vydávajú za účelom sprostredkovávania informácií o spoločenskom, kultúrnom, športovom a politickom dianí na území mesta Stupavy pre obyvateľov mesta Stupavy. Do každej schránky ich do troch pracovných dní od ich vytlačenia distribuuje Slovenská pošta, a. s. Redakčná rada schválená mestským zastupiteľstvom vykonáva okrem dohľadu nad obsahom aj kompletnú redakčnú činnosť, teda tvorí a spracováva príspevky tvoriace obsah novín.
Redakčná rada od 1.2.2019
šéfredaktor Denisa Komíneková, redaktori PhDr. Stanislav Rumann, PhDr. Eva Švoňavová, Erika Piesecká, Magdaléna Kováčová Miklíková
Fotografie: Peter Kubička
Grafické spracovanie: Ing.Matej Kotuľa
Tlač: Petit Press, a.s.

Archív nájdete tu: https://www.stupava.sk/o-meste/noviny-mesta-stupava/archiv-novin-1/rok-2020/

 

HISTÓRIA

Názov: 2015 – 2017, Stupavské noviny

Vydavateľ:  2015, mesto Stupava
                   2015 – 2017, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Náklad: 1999 – 2014, neuvedené
             2015 – 2017, 5 500 kusov

Šéfredaktor:  2015 – 2017, Milan Greguš

Redaktorka:  2015 – 2017, Daša Čejková (externá spolupráca)

Redakčná rada: 2016, Mgr. Jana Čevelová, Mgr. Ján Krempaský, PhDr., Anna Rácová, CSc.

Jazykové korektúry:  2015 – 2016, Oľga Vyhlidalová

Grafická spolupráca: 2015 – 2017, Martina Mitická                  

Tlač: 2015 – 2017, Petit Press

Periodicita: mesačník

Formát: 2015 – 2017, A3

Počet strán: 16 – 24 strán
 

Mesto Stupava má viac ako tridsať ročnú tradíciu vydávania obecných/mestských novín. Spolu s okresným mestom Malacky sa tak zaraďuje medzi dve mestá na Záhorí (s výnimkou Skalice) s najdlhšou samosprávnou vydavateľskou kontinuitou. Zachované periodiká sú cenným zdrojom informácií o živote v Stupave počas uplynulých troch desaťročí.

 

Stupavan

Mesto Stupava začalo vydávať vlastné noviny v roku 1984 s názvom Stupavan a podnázvom Informačný spravodaj obce Stupava. Prvé tri ročníky mali formát A5, graficky jednotnú obálku z farebného polokartónu,  vnútro tvoril papier formátu A4 s jedným lomom, ČB obojstranná tlač. Po prechode na väčší formát tlače sa znížil počet strán z pôvodných 20 na 6, neskôr iba na 4. Obecné noviny po získaní mestského štatútu Stupavy  sa v roku 1989 zmenili na mestské noviny.  Od roku 1996 mal Stupavan samostatnú Inzertnú prílohu, o dva roky neskôr bola premenovaná na Inzertné novinky. Periodikum Stupavan bol v tiráži uvádzaný  ako mesačník, v skutočnosti počet vydaných čísiel v jednotlivých rokoch kolísal, počas roka vychádzali aj dvojčísla. Počas celej existencie novín, s výnimkou rokov 1990 – 1993, bol Stupavan nepredajný a prevažne voľne distribuovaný formou dostupnosti vo vybraných obchodných prevádzkach, úradoch a inštitúciách.  V roku 1990 stál jeden exemplár 2,50 Kčs, v roku 1992 2 Kčs a v roku 1993 1,50 Kčs/3 Sk. V rokoch 1999 – 2001  vychádzal Stupavan ako príloha periodika  Podpajštúnske zvesti.

 

Názov: 1984 – 2001, Stupavan

Podnázov: 1984 – Informačný spravodaj obce Stupava
                  1990 – 1997, Mesačník o Stupave a Stupavčanoch

Vydavateľ: 1984 – 1989, Miestne osvetové stredisko v Stupave
                  1989 – 1993, Mestské kultúrne stredisko v Stupave
                  1994 – 2001, mesto Stupava

Náklad: 1984 – 1997, neuvedené
             1998 – 2001, 1500 kusov

Šéfredaktor: 1984 – 1991, neuvedené
                     1992 – 2001, Mgr. Pavel Slezák

Redakčná rada:

1984 – 1986, Ing. Arpád Osvald (predseda), Vladimír Mencl, PhDr., Anna Rácová, Ing. Dušan Paulík, Božena, Jaderková, Ladislav Kudijovský, Jozef Daráš, Miroslav  Puškáč
1986 – 1995, neuvedené
1996 – 1998, Ing. Anton Daráš (predseda), Ing. Božena Jankovíchová, Ing. Ľuboš Ivica, Anastázia Lachkovičová, Ing. Jozef Ukropec, Ing. Štefan Turek, Pavel Slezák.
1999, Ing. Anton Daráš (predseda), Pavel Slezák
2000 – 2001, neuvedené       
 

Grafická spolupráca:

1984 – 1993, neuvedené
1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.
1999 – 2001, Peter Rác
 

Tlač:

1984 – 1993, neuvedené
1994 – 1996, flashPRESS, v.o.s.
1999 – 2001, Kníhtlač Gerthofer
 

Periodicita: mesačník, periodicita bola nepravidelná
 

Formát, počet strán:

1984 – 1986, A5, 20 strán
1987 – 1989, A4, 6 strán
1989 – 1998, A4, 8 strán
1999 – 2001, A4, 4 strany

 

Podpajštúnske zvesti

Mesačník Podpajštúnske zvesti začal vychádzať v roku 1999, ambíciou vydavateľa bolo prostredníctvom novín prinášať informácie z regiónu pod hradom Pajštún. Z oslovených samospráv sa stali obsahovými prispievateľmi obce  Záhorská Bystrica, Zohor, Marianka a Borinka. V roku 2011 prešli Podpajštúnske zvesti výraznou zmenou. Noviny získali po prvý krát plnofarebnú tlač, zväčšený formát, novú hlavičku a   celkový grafický redizajn. Redakcia a jej spolupracovníci prešli personálnymi zmenami. V roku 2015 noviny zanikli, ich pokračovateľom je mesačník s názvom Stupavské noviny.

 

Názov: 1999 – 2014, Podpajštúnske zvesti

Podnázov:  1999 – 2004, Mesačník pre ľudí dobrej vôle žijúcich v kraji pod Pajštúnom
                   2011 – 2014, Mesačník o živote obyvateľov Stupavy

Vydavateľ: 1999 – 2014, Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava

Náklad: 1999 – 2014, neuvedené

Šéfredaktor:

1999 – 2010, Mgr. Pavel Slezák
2011 – 2012, nevedené
2013, Nina Lednická
2014, Lucia Menclová

Redakčná rada: 1999 – 2014, neuvedené

Grafická spolupráca: 

1999 – 2010, Peter Rác
2011 – 2012, Martin Muráni, Ľudmila Mihalovičová
2013 – 2014, Ľudmila Mihalovičová, Kristína Žovinková
 

Tlač:

1999 – 2010, Kníhtlač Gerthofer
2011 – 2014, Petit Press

Periodicita: mesačník mesačník, periodicita bola s výnimkou rokov 2012 – 2014 nepravidelná

Formát, počet strán: 

1999 – 2010, A4, 16 strán
2011 – 2014, A3, 12 strán

 

 

logo