A picture

Navigácia

Obsah

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava ako správca majetku mesta Stupava

ZVEREJŇUJE ZÁMER

prenajať majetok mesta Stupava, ku ktorému vykonáva správu majetku: nebytové priestory v budove Mestského kultúrneho a informačného centra Stupava, t. j. v stavbe so súpisným číslom 1097 na parcele reg. „C“ KN č. 295/1, zapísanej na LV č. 2783 o celkovej výmere 88,02 m2, pozostávajúcich z miestnosti č. 1.04 o výmere 62,83 m2 a vonkajšej terasy o výmere 25,19 m2 za účelom prevádzkovania kaviarne na obdobie 2 rokov za minimálnu cenu nájmu 500 € mesačne + energie 150 € mesačne. Zámer bol schválený primátorom mesta Stupava v zmysle § 19 bod 9) písm. a) VZN č. 1/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Stupava.

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK NA PRENÁJOM

 

Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava (ďalej aj „MKIC“) v súlade so zákonom SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a podľa VZN 1/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Stupava, vyhlasuje ponuku na prenájom nasledovného nebytového priestoru vo vlastníctve mesta formou priameho prenájmu:

 

nebytové priestory v budove Mestského kultúrneho a informačného centra Stupava, t. j. v stavbe so súpisným číslom 1097 na parcele reg. „C“ KN č. 295/1, zapísanej na LV č. 2783 vedenom Okresným úradom Malacky, katastrálnym odborom, pre okres Malacky, obec Stupava, k. ú. Stupava, ktorých výlučným vlastníkom je Mesto Stupava a ku ktorému vykonáva Mestské kultúrne a informačné centrum Stupava správu majetku Mesta Stupava, o celkovej výmere 88,02 m2, pozostávajúcich z miestnosti č. 1.04 o výmere 62,83 m2 a vonkajšej terasy o výmere 25,19 m2.

 

Účel nájmu: prevádzkovanie kaviarne, tzn. že uchádzač je povinný preukázať odbornú spôsobilosť v súlade so zákonom č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Nebytové priestory sa prenajímajú nezariadené, s výnimkou vstavaného barového pultu, ktorý bude v prípade záujmu zo strany účastníka po vzájomnej dohode medzi Mestským kultúrnym a informačným centrom Stupava a uchádzačom jednorazovo zaplatený Mestskému kultúrnemu a informačnému centru Stupava.

 

Minimálna cena za prenájom ponúkaných nebytových priestorov: určená na sumu 500 € mesačne v súlade s VZN 1/2016 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Stupava a zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

 

Predpokladaná doba prenájmu: doba určitá 2 (dva) roky.

 

Ostatné podmienky prenájmu:

V cene prenájmu nie je zahrnutá spotreba elektrickej energie, vykurovanie, vodné + stočné a odvoz odpadu vo výške 150 €/mesiac. MKIC si vyhradzuje právo zmeniť podmienky priameho prenájmu, odmietnuť všetky cenové ponuky resp. priamy prenájom zrušiť.

 

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

MKIC stanovuje lehotu na doručenie ponúk rešpektujúcich podmienky pre záujemcov o prenájom uvedeného majetku Mesta Stupava do 8.7.2019, najneskôr do 13:00 hod., a to do podateľne MKIC, Agátová 9, 900 31 Stupava.

Návrhy ponúk je potrebné doručiť v určenom termíne v písomnej forme v zalepenej obálke označenej heslom „Nájom/nebytové priestory MKIC! - Neotvárať!“, bez akéhokoľvek ďalšieho označenia zalepenej obálky, do podateľne Mestského kultúrneho a informačného centra, Agátová 9, 900 31 Stupava (rozhodujúci je čas prijatia obálky do podateľne MKIC).

 

Ponuka musí obsahovať:

  1. Presné označenie účastníka:
    1. Fyzická osoba - podnikateľ: obchodné meno, miesto podnikania, IČO, telefonický kontakt
    2. Právnická osoba: obchodné meno, sídlo, IČO, štatutárny orgán, telefonický kontakt
  2. Výška nájomného za predmetné nebytové priestory (účastník uvedie navrhovanu cenu mesačného nájmu t.j. bez ceny za energie)
  3. Účel nájmu
  4. Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že nemá nedoplatky na daniach ani iné záväzky po lehote splatnosti. Účastník predloží aj čestné prehlásenie, že sa v jeho prípade nejedná o fyzickú osobu podľa § 9a, ods. 6 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, alebo právnickú osobu podľa § 9a, ods. 7 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
  5. Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  6. Dátum a podpis účastníka

Bližšie informácie, prípadne obhliadka priestorov na tel. č.: 02/65935096,02/65934312.

 

V Stupave dňa 4.6.2019

 

 

                                                                                               Mgr. Barbora Rajtárová, v.r.

                                                                                                   riaditeľka MKIC